Jeżeli śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, w pierwszej kolejności należy powiadomić pogotowie (nr telefonu 999 lub 112 dla telefonów komórkowych). Lekarz po stwierdzeniu zgonu wystawi kartę zgonu lub kartę informacyjną. Należy pamiętać, że lekarz mający pierwszy kontakt z ze zmarłym jest zobowiązany do stwierdzenia zgonu zmarłego. Zgodnie z powyższym w myśl aktów prawnych nie przewiduje się dokonania samej czynności stwierdzenia zgonu bez wystawienia karty zgonu.

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, który musi być wydany na wniosek osób uprawnionych do pochowania zmarłej osoby. Dokumentem prawnym opisującym kartę zgonu i sposób jej wystawiania jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z 1961, 2001 i 2006r. Kartę zgonu wydaje się w dwóch egzemplarzach: Egzemplarz A

Do wystawienia kary zgonu nie jest potrzebne podanie przyczyny śmierci. W przypadku, kiedy po mino należytej staranności nie jest możliwe ustalenie przyczyn zgonu oraz gdy nie ma podejrzenia że śmierć nastąpiła w wyniku wypadku, samobójstwa lub przestępstwa, w karcie zgonu wpisuje się adnotację „przyczyna zgonu nieznana”. W przypadku stwierdzenia wypadku, samobójstwa lub przestępstwa obowiązkiem lekarza jest powiadomienie policji i prokuratora. W takim przypadku lekarz wydaje jedynie zaświadczenie o stwierdzeniu zgonu (kartę informacyjną), kartę zgonu natomiast wydaje lekarz , który na zlecenie sądu lub prokuratora dokonał sekcji lub oględzin zwłok.

Karta informacyjna jest dokumentem zawierającym informacje dla lekarza oraz organów ścigania o okolicznościach zgonu. Karta informacyjna nie uprawnia do przewozu ciała, umożliwia to dopiero karta zgonu, która można uzyskać po otrzymać po okazaniu karty informacyjnej w przychodni rejonowej gdzie właściwy lekarz wystawi ją na podstawie danych z pogotowia. Kolejnym punktem, o którym trzeba pamiętać jest wybór zakładu pogrzebowego. Wybór ten jest szczególnie ważny ponieważ od tego na jaki zakład się zdecydujemy będą zależały koszty pogrzebu jak również jakość i zakres usług. Należy pamiętać, iż w prawie każdym mieście działa przynajmniej kilka takich firm.

Dane kontaktowe wraz z opisem oferowanych usług znajda Państwo na naszej stronie internetowej w katalogu firm [LINK] lub na stronie głównej wybierając odpowiednią lokalizację na mapie. Przed dokonaniem wyboru proponujemy zastanowić się z jakich usług pragną Państwo skorzystać, a następnie porównać koszty poszczególnych usług w kilku zakładach. Może bowiem okazać się, że skorzystamy w najdroższego zakładu w mieście. Należy również pamiętać aby z wybraną firma pogrzebową podpisać umowę na piśmie z dokładnie wyszczególnionym zakresem usług wraz z ich cenami, w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień. Umowa stanowi obustronne zabezpieczenie i pozwala na dochodzenie swoich praw w sytuacji, w której jedna ze stron poczuje się pokrzywdzona. Z zakładem pogrzebowym należy ustalić najlepiej w formie pisemnej zakres usług. W większości przypadków możemy bowiem skorzystać z wielu dodatkowych usług, takich jak załatwienie wszystkich formalności związanych z organizacją pogrzebu, czyli aktu zgonu, zasiłku pogrzebowego. Ustalamy datę pogrzeb lub kremacji, wybór cmentarza i miejsce na którym ma być pochowany zmarły oraz rodzaj obrządku religijnego lub szczegóły pogrzebu świeckiego. Pamiętać należy, że tylko od nas zależy jakie usługi wybieramy z oferty firmy pogrzebowej. Możemy wybrać tylko trumnę i zamówić kondukt żałobny, możemy również zlecić zorganizowanie całego pogrzebu od zakupu ubrania dla zmarłego, umycie go, uczesanie, zapewnienie wieńców, wydrukowanie klepsydr po zamówienie nekrologów w prasie.

We własnym zakresie można przygotować osobę zmarłą, dokonać niezbędnej toalety (mycie, czesanie, golenie, makijaż itp.). wiązanki można zamówić w kwiaciarni, klepsydry wydrukować samodzielnie a nekrolog zamówić bezpośrednio w gazecie. Jeżeli część rzeczy zrobi sami koszty pogrzebu będą na pewno mniejsze. Najpóźniej w ciągu 3 dni lub gdy śmierć nastąpiła w skutek choroby zakaźnej do 24 godzin od daty śmierci należy zgłosić zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca śmierci bliskiej osoby. Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności : małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, administrator domu.

Urząd Stanu Cywilnego wydaje trzy skrócone odpisy aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego Akt zgonu jest niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego, spraw spadkowych oraz wypłaty ubezpieczenia na życie. Czynności związane z rejestracją zgonu w Urzędzie są wolne od opłaty skarbowej.
Dokumenty, które należy zabrać do Urzędu Stanu Cywilnego:

W urzędzie należy złożyć kartę zgonu oraz:

dowód osobisty zmarłego,
książeczkę wojskową (gdy zmarły nie ukończył 50 lat),
odpis aktu urodzenia (w przypadku śmierci dziecka),
podanie o 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu.


Ponadto do wglądu:
dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
dowód osobisty współmałżonka lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim.
Jeżeli pogrzeb będzie organizowany w obrządku chrześcijańskim należy ustalić z księdzem datę pogrzebu oraz datę i godzinę mszy za zmarłego. Jeżeli pogrzeb będzie się odbywał w innej parafii należy to zgłosić w Kancelarii Parafialnej aby uzyskać stosowne pozwolenie. W przypadku pogrzebu świeckiego wszystkie szczegóły najlepiej ustalić z zakładem pogrzebowym.
Kolejną rzeczą o której nie można zapomnieć jest zorganizowanie miejsca na cmentarzu, można to najczęściej załatwić w Kancelarii Parafialnej.